لاشریکستان

رستاخیز

احمق نباش.خودت رو گول نزن. گیرم که همه اونچه که امروز دچارش شدی رو بردی و یه گوشه چال کردی. گیرم که کسی ندید و دوباره شدی همونی که بودی. همونی که هستی.همونی که می خوان،می خواستن. اما باور نکن که دوباره یه روزی اینایی که امروز می بری و قایم می کنی بر نمی گردن. دوباره ریشه اشون جوونه نمی زنه و از جایی برون نمی آد.  دیر و زود بر می گردن و دوباره تویی که حسرت روزهایی که رفت و می خوری و فرصتی که با خیال خامت از خودت گرفتی. آدمی و دل  را رستاخیزیست و رستاخیز تو فرارسیده است...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧ - مصطفا لاشریکستان