پاری وقت ها..

 اول: پاری وقت ها انگشتر فیروزه را به انگشت دوم از دست راست می زدم، انگشتر عقیق را به انگشت چهارم از دست چپ.شنیده بودم ثواب دارد. اثر هم داشت. پاری وقت ها انگشتر فیروزه را به انگشت سوم از دست راست می زدم، انگشتر عقیق را به انگشت چهارم از دست چپ.شنیده بودم ثواب دارد. اثر هم داشت. پاری وقت ها انگشتر فیروزه را به انگشت چهارم از دست راست می زدم، انگشتر عقیق را به انگشت چهارم از دست چپ.شنیده بودم ثواب دارد. اثر هم داشت. پاری وقت ها...

دوم: مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب ... در دلم هستی و بین من و تو (تو و من) فاصله هاست...

سوم: زبانم بند آمده...انگار همه وردها و ذکرهایی که روزی آرامم می کرد ته کشیده اند. زبانم بند آمده و انگار مادر زاد، لال زاده شده ام. چشمم مانده به سفیدی بی روح دیوار مطب دکتر و گلویم خشک شده ... نه ندایی از غیب می آید تا تسلایم دهد و نه نوایی از دور تا آبی باشد بر آتش بی تابیم... میان تمام خستگی دیوار، قابی، در تسکینی ابدی و جاودانه جا خوش کرده است... از دور تنها چهار قل درشت عربی را می بینم که زبانم را باز می کند...

چهارم: قیامت می شود وقتی که دلت می شکند و بغضت نمی شک....

پی نوشت: می خواستم بنویسم عشق، عجیب حرف مزخرفی است این روزها... دلم نیامد...

/ 9 نظر / 10 بازدید
دریاترین

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند... [گل]

انفرادی

من که کردم اثر نداشت.. ندارد.. ذکر هایم تمام شدند و روزهای بی اثری ام مدام... راهی بلدی ؟

پیچکی سر به هوا... پیچکی گیر زمین...

لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم... خوبی آقا مصطفا؟ نمی دونم این وصف الحال کنونی ته یا این که چیزی یه از جنس قلم و یا یادگاری از گذشته... به نظرم اومد (همین طوری الکی) این وصف الحال حالا ت باشه اومدم چیزی بگم دیدم من خودم اوضام بی رخ تر از این حرفاس منی که گیر رطب م چه طور می تونم دم از منع رطب بزنم... رها کنم دل ت عرش خدا باشد الهی[گل]

زری کوچیکه

یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب کز هر زبان که می شنوم نامکرر است! ........

لاشریکستان

جنابتان عالیست... اما ذهنم جاهای مختلفی می رود، حقیقتا مفهوم نیست...منتظر(م)

ماه منیر

سلام... دلت می خواد چی بنویسم ؟ بگم خیلی از حرفات رو حس کردم ؟ نه... از اینهمه گنگی خودت گیج نمی شی؟ آره راستی یادم رفته بود من قاطی دارم... ببخشید

آتوسا

اثر دارد ... پاری وقتها ...[گل]